ניסן לברון *

רשימת הנושאים שעורך הספר או מי שאחראי על יצירתו והפקתו מתייחס אליהם: מיון ראשוני, עריכת הטקסט, עימוד ועיצוב הגהות והגשה לדפוס (הרשימה מותרת בהעתקה בציון שם המקור)

א. מיון ראשוני

 • מיון הטקסט הקיים לפי סוג ורמת הטיפול הנדרש בו
 • איסוף תוכן רלוונטי נוסף ממאגרי מידע והכנתו להקלדה
 • בדיקת המקורות
 • הגדרת הכיוון הכללי של הספר, התייעצות עם המחבר

ב. עריכה

 • 'ניקוי' הטקסט מעיצוב קודם: הסרת נטוי, מודגש, ומסגרת. ישור לשני הצדדים
 • יצירת רשימת פרקים שתהיה ה'שלד' של הספר
 • הגדרת כותרות משנה
 • חלוקת הטקסט לפי רשימת הפרקים
 • שיבוץ פנימי של הטקסט בתוך כל פרק לפי סדר הגיוני
 • חלוקה לפסקאות
 • השמת חלק מהטקסט בהערות שוליים או הערות סיום
 • כתיבת קטעי קישור, מבוא ו/או הקדמה, דפי פתיחה (פרונט-מטר)

ג. הגהות לפני עיצוב

 • הגהת הטקסט מטעויות תוכן, הקשר, עובדות וכדומה
 • הגהת הלשון: בדיקת האיות והדקדוק, איתור טעויות הקלדה
 • תיקוני תוכן לפי הערות המחבר

ד. עימוד ועיצוב

 • הגדרת המראה הכללי המתאים לספר
 • הגדרת גודל העמוד, והפרטים הקבועים בו
 • הגדרת מראה הטקסט
 • בחירת תמונות ושיבוצן במקום המתאים
 • השגת תמונות מיוחדות או נדירות

 • ניסוח כיתובי תמונות וכיתובי זכויות
 • איתור גרפיקאי/ת מתאים לעבודה זו; בעל ניסיון בעיצוב ספרים; דייקן ואחראי
 • בקרת איכות על עבודת הגרפיקאי

ה. הגהות סופיות על הטקסט המעוצב

 • בדיקת מצב הטקסט
 • בדיקת מצב העיצוב
 • בדיקת התאמת הניסוח בתוכן העניינים לניסוח בגוף הספר
 • לוודא מספרי עמודים מעודכנים בתוכן העניינים

ו. הגשה לדפוס

 • הכנת חוזה הוגן
 • מו"מ מול ההוצאה לאור או בית הדפוס
 • בדיקת איכות ההדפסה ובדיקה סופית של תוכן הספר כפי שיוצא בהעתק השמש
 • ייעוץ לגבי שיווק והפצה

תצלום: ספריה בהאג, הולנד. זכויות: CC BY     https://www.flickr.com/photos/koninklijkebibliotheek/7985208696/